تجربه هیجانی بی نظیر در اتاق فرار برمودا تا 40% تخفیف

اتاق فرار برمودا

جمهوری
70,00042,000
40%تخفیف

زمان خرید به اتمام رسیده است.

8 خریدبدون رای
70,00042,000

توضیحات تکمیلی

اﮔﺮ دوس دارﯾﻦ ذﻫﻨﺘﻮن رو ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﯿﻦ ﻫﯿﺠﺎن ،تفریح و بازی ﮔﺮوﻫﯽ رو ﯾﮏ ﺟﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎﻓﯿﻪ ﺳﺮاغ اتاق فرار برمودا ﺑﯿﺎﯾﻦ.
اﺳﮑﯿﭗ روم ﯾﺎ اﺗﺎق ﻓﺮار ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺟﺬاب و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت رو ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺬاره.
اﺗﺎق ﻓﺮار ﭘﺮ از ﻣﻌﻤﺎﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ، ﺑﺎزی ﻫﺎ و ﭘﺎزل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺖ ، ﻫﺮﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﺗﻮی اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺳﺮﻧﺨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪه ﺑﺮای ﺣﻞ ﮐﺮدن ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ ، ﭘﺎزﻟﻬﺎو اﻧﺠﺎم ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﻣﻬﯿﺞ، ﺗﺎ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ ﻫﺴﺖ (ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ) ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﺎزی رو ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻦ.
ﺗﻨﻮع ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی اﯾﻦ بازی (ﭘﻠﯿﺴﯽ، ﺟﻨﺎﯾﯽ، ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ، ، ﺗﺮﺳﻨﺎک ، دﻟﻬﺮه آور ، ﺗﺎرﯾﺨﯽ و …) ﻫﻤﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎرو ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯿﺪه.
ازدﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻦ و ﺧﻮدﺗﻮن رو در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ اﺗﺎق ﻓﺮار ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﯿﻦ و از دام ﻣﻬﯿﺠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮش ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﯿﻦ باابتکار،خلاقیت و همکاری تیمی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻦ و ﻃﻌﻢ ﮐﻠﯽ ﺧﻮﺷﮕﺬروﻧﯽ رو ﺑﭽﺸﯿﻦ.

نظرات و دیدگاه ها

شما نیز می توانید امتیاز دهید
شما هم می توانید در مورد این سرویس نظر دهیدنظر خود را بنویسید
2 دیدگاه

امیر نجابت
امیر نجابتانتشار: 1399/03/31 ، 12:22
واقعا عالییییییی بود . من نسبت به ایکیپ روم های دیگه امتیاز خوبی بهش میدم و پیشنهاد میکنم حتما امتحان کنید.
کارشناس سایت
آفکادو
تشکر
محمود خسروی
محمود خسرویانتشار: 1399/10/20 ، 10:06
اگر امکانش هست مجددا این تخفیف رو تمدید کنید..ممنون????????????
کارشناس سایت
آفکادو
به علت شرایط کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.