تجربه هیجانی بی نظیر در اتاق فرار برمودا تا 40% تخفیف

اتاق فرار برمودا

جمهوری
70,00042,000
40%تخفیف
عنوانقیمتقیمت در تخفیفدرصد تخفیفموجودتعداد موجود
پکبج 1 ساعت و 30 دقیقه ای معبد فرعون با 40% تخفیف ویژه صبح70,00042,00040100
پکبج 1 ساعت و 15 دقیقه ای سرزمین زامبی ها با 40% تخفیف ویژه صبح60,00036,00040100
پکبج 1 ساعته انتقام با 40% تخفیف ویژه صبح50,00030,00040100
پکبج 1 ساعت و 30 دقیقه ای معبد فرعون با 25% تخفیف ویژه بعد از ظهر70,00052,50025100
پکبج 1 ساعت و 15 دقیقه ای سرزمین زامبی ها با 25% تخفیف ویژه بعد از ظهر60,00045,00025100
پکبج 1 ساعته انتقام با 25% تخفیف ویژه بعد از ظهر50,00037,50025100
8 خریدبدون رای

توضیحات تکمیلی

اﮔﺮ دوس دارﯾﻦ ذﻫﻨﺘﻮن رو ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﯿﻦ ﻫﯿﺠﺎن ،تفریح و بازی ﮔﺮوﻫﯽ رو ﯾﮏ ﺟﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎﻓﯿﻪ ﺳﺮاغ اتاق فرار برمودا ﺑﯿﺎﯾﻦ.
اﺳﮑﯿﭗ روم ﯾﺎ اﺗﺎق ﻓﺮار ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺟﺬاب و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت رو ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺬاره.
اﺗﺎق ﻓﺮار ﭘﺮ از ﻣﻌﻤﺎﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ، ﺑﺎزی ﻫﺎ و ﭘﺎزل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺖ ، ﻫﺮﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﺗﻮی اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺳﺮﻧﺨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪه ﺑﺮای ﺣﻞ ﮐﺮدن ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ ، ﭘﺎزﻟﻬﺎو اﻧﺠﺎم ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﻣﻬﯿﺞ، ﺗﺎ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ ﻫﺴﺖ (ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ) ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﺎزی رو ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻦ.
ﺗﻨﻮع ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی اﯾﻦ بازی (ﭘﻠﯿﺴﯽ، ﺟﻨﺎﯾﯽ، ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ، ، ﺗﺮﺳﻨﺎک ، دﻟﻬﺮه آور ، ﺗﺎرﯾﺨﯽ و …) ﻫﻤﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎرو ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯿﺪه.
ازدﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻦ و ﺧﻮدﺗﻮن رو در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ اﺗﺎق ﻓﺮار ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﯿﻦ و از دام ﻣﻬﯿﺠﯽ ﮐﻪ ﺗﻮش ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﯿﻦ باابتکار،خلاقیت و همکاری تیمی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻦ و ﻃﻌﻢ ﮐﻠﯽ ﺧﻮﺷﮕﺬروﻧﯽ رو ﺑﭽﺸﯿﻦ.

نظرات و دیدگاه ها

شما نیز می توانید امتیاز دهید
شما هم می توانید در مورد این سرویس نظر دهیدنظر خود را بنویسید
یک دیدگاه

امیر نجابت
امیر نجابتانتشار: 1399/03/31 ، 12:22
واقعا عالییییییی بود . من نسبت به ایکیپ روم های دیگه امتیاز خوبی بهش میدم و پیشنهاد میکنم حتما امتحان کنید.
کارشناس سایت
آفکادو
تشکر